Խաչատրյան Վիկտորյա Դավթի
ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի գործավար

Ֆակուլտետը՝ Հումանիտար մասնագիտությունների

Մասնագիտությունը՝ Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2010թ.