Հայրապետյան Քանաքարա Խաչիկի
ԳՊՀ Պատմության ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս

Ֆակուլտետը՝ Հումանիտար մասնագիտությունների

Մասնագիտությունը՝ Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ)

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2008թ.